top of page

Aanmelding

Aanmelden kan persoonlijk, op eigen initiatief of na verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts, een kinderarts of psychiater , Centrum voor Jeugd en Gezin, of een andere hulpverlener. Aanmelden kan per telefoon (06-20919459) of per e-mail: info@hildegroenewegen.nl

 

Toestemming

In de gezondheidszorg mag een cliënt alleen worden behandeld met zijn toestemming.

Een jongere van 16 jaar of ouder heeft geen toestemming van de ouders nodig. Hij beslist zelf over zijn behandeling. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar, dan geldt dat het kind én de ouders toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling. Als een van beide partijen toestemming weigert, mag de behandeling in principe niet plaatsvinden. De behandelaar zal altijd proberen om iedereen op een lijn te krijgen.
Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat beide ouders toestemming moeten geven. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent en het kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft.

Echter, wanneer u met een uittreksel uit het gezagsregister kan aantonen dat u als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende. 

 

Intake

Bij het eerste gesprek dient u een geldig legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts bij u te hebben, tenzij u het onderzoek en/of de behandeling zelf wilt betalen.

Het eerste gesprek is in eerste plaats een kennismakingsgesprek. We bespreken de reden van uw aanmelding, uw zorgen, wensen en verwachtingen. We verkennen globaal het probleem, de relevante voorgeschiedenis en eerder genomen maatregelen. Aan het eind van het eerste gesprek wordt samen met u besloten of de hulpvraag op de juiste plek terecht is gekomen. Indien dit niet het geval is, zal samen met u naar een andere oplossing gezocht worden.

Wanneer de behandelaar en de cliënt er voor kiezen om samen door te gaan, wordt een voorlopig plan van aanpak geschetst en wordt een inschatting van de zorgvraagzwaarte gemaakt.  Indien de problematiek enkelvoudig en duidelijk is, kan meteen een behandelplan opgesteld worden, maar meestal is een tweede of zelfs soms derde intake- of anamnesegesprek nodig om het probleem en de mogelijke factoren die het probleem veroorzaken of in stand houden, verder in kaart te brengen.  Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van een of meerdere vragenlijsten.

Voor een intakegesprek wordt meestal meer tijd uitgetrokken dan de gebruikelijke 45 minuten.

 

Behandelplan

Nadat de benodigde informatie is verzameld en de verschillende behandelingsmogelijkheden besproken zijn, stellen wij samen een behandelingsplan op. Door dit behandelingsplan (mede) te ondertekenen maakt u kenbaar dat u instemt met de inhoud ervan en kunnen we de behandeling starten.

In het behandelplan staan de conclusies van de intakegesprekken, de diagnose en de doelen voor de behandeling en de manier waarop hieraan gewerkt wordt. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewezen (evidence based) methoden.

 

Begin en eindmeting

Sinds januari 2013 verlangen de verzekeraars dat minimaal een voor- en nameting gedaan wordt met psychologische testen (Routine Outcome Monitoring).  ROM biedt de behandelaar en de cliënt inzicht in de ernst van de problematiek bij aanmelding en na afloop, zodat het effect van de handeling gemeten kan worden. Soms doen we ook een tussenmeting. ROM helpt ons om beslissingen te nemen over voortzetting, verandering of afsluiting van de behandeling. Hoewel het wenselijk is, bent u niet verplicht om hier aan mee te doen.

Om te ROM-men maak ik gebruik van online testen verzorgd door Embloom. De uitkomsten van deze tests worden alleen door de behandelaar ingezien, en telkens met de cliënt besproken. De privacy van uw gegevens is uiteraard gegarandeerd (www.embloom.nl ).

 

De behandelrelatie

De relatie tussen behandelaar en cliënt bepaalt of diens geestelijke gezondheid verbetert of verslechtert. Het is daarom belangrijk om in de relatie te investeren.

Daarbij gelden een aantal regels: de psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en de cliënt met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog geen overeenkomst met de cliënt sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

U wordt van harte aanbevolen om tijdens uw behandeling met uw behandelaar de behandeling te evalueren en om ook zelf na te gaan wat u helpt en waar u nog behoefte aan hebt. Voor het evalueren van de behandelrelatie kan er gebruik gemaakt worden van vragenlijsten.

 

Aan het eind van de behandeling gaat er weer een brief terug naar de verwijzer, met daarin het resultaat van de behandeling, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

bottom of page