top of page

Kwaliteitsstatuut

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden 15-06-2022  Format C

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Hilde Groenewegen

BIG-registraties: GZ-Psycholoog

Overige kwalificaties: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCT

Basisopleiding: Orthopedagogiek RUL

AGB-code persoonlijk: 94005995

 

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Hilde Groenewegen

E-mailadres: hildegroenewegen@gmail.com

KvK nummer: 27348997

Website: www.hildegroenewegen.nl

AGB-code praktijk: 94055535

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz

2b. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Mijn praktijk richt zich op jong volwassenen met onderstaande diagnoses en leeftijdsspecifieke problemen. Een goede behandelrelatie is voor mij een essentieel voor het slagen van de behandeling. Ook al zijn cliënten 18+, toch zal ik zoveel mogelijk ouders/verzorger/familie/omgeving betrekken bij de behandeling, met in achtneming van de wet en regelgeving. Tijdens de probleeminventarisatiefase zal er gezamenlijk een plan opgesteld worden waarin informatieverzameling centraal staat om tot een diagnose te komen. Vervolgens wordt de uitkomst gezamenlijk besproken en op basis daarvan een behandelvoorstel gedaan, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Dit wordt vastgelegd in het behandelplan. Het plan zal regelmatig geëvalueerd worden. Daar waar nodig zal expertise of advies van collega's ingeroepen worden, incidenteel of structureel door intervisie en leertherapie.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief

Overige kindertijd

Depressie

Angst

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Hilde Groenewegen

BIG-registratienummer: 59050073025

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Hilde Groenewegen

BIG-registratienummer: 59050073025

 

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collega psychologen en -psychotherapeuten

Anders: (Kinder)psychiater

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s):

Jan-Willen van der Klaauw, Psychiater

Anja van Harskamp 9048437325 29048437316 GZ Psycholoog Psychotherapeut

Astrid Slingerland 19921057016 Psychotherapeut

Bert Krapels 99044621716 79044621725 Psychotherapeut klinisch psycholoog

Charles Huffstad 69047105625 89047105616 GZ Psycholoog Psychotherapeut

Doug Ota 90044 NIP K & J Registerpsycholoog 

Monique Harperink 22359 NIP K & J

Petra Hoytema Psychotherapeut BIG 89048575716 klinisch psycholoog 69048575725

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Indicatiestelling voor behandeling, diagnose, consultatie, medicatie, evaluatie behandeling

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Cliënten kunnen altijd een sms'je sturen. Afhankelijk van de zorg kan een extra (telefonisch/video) consult ingelast worden. In geval van een crisissituatie kunnen cliënten het beste contact opnemen met de huisarts of buiten kantoortijden met de doktersdienst SMASH (tel: 070-346 96 69).

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik nog niet eerder met een crisis te maken heb gehad

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Astrid Slingerland 19921057016 Psychotherapeut

Bert Krapels 99044621716 79044621725 Psychotherapeut klinisch psycholoog

Charles Huffstad 69047105625 89047105616 GZ Psycholoog Psychotherapeut

Petra Hoytema Psychotherapeut BIG 89048575716 klinisch psycholoog 69048575725

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: In de vorm van intervisie: casusbesprekingen, literatuur, symposia, congressen, praktijkvoering, registraties

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

 

7. Behandeltarieven: Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.hildegroenewegen.nl

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.psynip.nl; www.nvgzp.nl; www.vgct.nl; www.emdr.nl

 

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): bij mij 

Link naar website: www.nvgzp.nl

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

A. Slingerland

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

 

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.hildegroenewegen.nl

 

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Als eenmansbedrijf doe ik alles zelf. Aanmelden kan persoonlijk, op eigen initiatief of na verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts, een kinderarts of psychiater , Centrum voor Jeugd en Gezin, of een andere hulpverlener. Aanmelden kan per telefoon (06-20919459) of per e-mail: Daarbuiten zal het me niet altijd lukken cliënten meteen te woord te staan, maar cliënt kunnen een bericht achterlaten op mijn voicemail. Bij het eerste gesprek dient men een geldig legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts bij zich te hebben, tenzij de cliënt het onderzoek en/of de behandeling zelf wil betalen. Het eerste gesprek is in eerste plaats een kennismakingsgesprek. We bespreken de reden van aanmelding, de zorgen, wensen en verwachtingen. We verkennen globaal het probleem, de relevante voorgeschiedenis en eerder genomen maatregelen. Aan het eind van het eerste gesprek wordt er gezamenlijk besloten of de hulpvraag op de juiste plek terecht is gekomen. Indien dit niet het geval is, zal samen naar een andere oplossing gezocht worden.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja

 

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Door wekelijks het welzijn van de cliënt te checken. Door regelmatig de voortgang te bespreken a.h.v. de behandeldoelen. Met eventuele naasten/ouders wordt dit periodiek gedaan door een gesprek (al dan niet telefonisch) en in enkele gevallen per e-mail.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Door regelmatig de voortgang te bespreken met de cliënt en/of ouders en door tussentijdse metingen met vragenlijsten (ROM).

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Omdat ik alleen in de BGGZ werk en dus relatief korte behandelingen doe, evalueer ik alleen periodiek bij de middellange en intensieve BGGZ, halverwege, dus zo om de 4 à 6 sessies.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Bijna elke sessie door de vraag "Waar heb je vandaag wat aan gehad?". En d.m.v. een eindgesprek waarin de behandeling en resultaat centraal staat volgens de cliënt en/of de ouders, volgens de behandelaar en het resultaat van de eindmeting .

 

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

 

III. Ondertekening

Naam: Hilde Groenewegen

Plaats: Den Haag

Datum: 14-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

bottom of page