Kwaliteitsstatuut

 

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Hilde Groenewegen
Naam regiebehandelaar: Hilde Groenewegen
E-mailadres: hildegroenewegen@gmail.com
KvK nummer: 27348997
Website: www.hildegroenewegen.nl
BIG-registraties: GZ-Psycholoog
Overige kwalificaties: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Cognitief gedragstherapeut VGCT
AGB-code praktijk: 94-055535
AGB-code persoonlijk: 94-005995


2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz


3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
angst- en paniekklachten, ad(h)d, boos en opstandig gedrag, dwanggedachten en/of
dwanghandelingen, depressieve klachten of somberheid, dyslexie, faalangst, hoogbegaafdheid,
klachten of problemen na een verlies of een ingrijpende levensverandering, laag zelfbeeld,
leerproblemen, perfectionisme, pesten, stressklachten, trauma gerelateerde klachten.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Hilde Groenewegen (BIG nr: 59050073025)


5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: (Kinder)psychiater
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Anja van Harskamp 9048437325 29048437316 GZ Psycholoog Psychotherapeut Astrid Slingerland
19921057016 Psychotherapeut Bert Krapels 99044621716 79044621725 Psychotherapeut klinisch
psycholoog Charles Huffstad 69047105625 89047105616 GZ Psycholoog Psychotherapeut Dick Bouman 690436 04216 49043604225 Psychotherapeut
klinisch psycholoog Doug Ota 90044 NIP K & J Elske Koks 89050487416 69050487425
Psychotherapeut klinisch psycholoog Josita van de
Put 79063152725 GZ Psycholoog Monique Harperink 22359 NIP K & J Petra Hoytema
Psychotherapeut
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Indicatiestelling voor behandeling, diagnose, consultatie, medicatie, evaluatie behandeling
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Cliënten kunnen altijd een sms'je sturen. In geval van een crisissituatie kunnen cliënten het beste
contact opnemen met de huisarts of buiten kantoortijden met de doktersdienst SMASH (tel: 070-346
96 69).
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: ik nog niet eerder met een crisis te maken heb gehad


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars]


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: www.hildegroenewegen.nl


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.psynip.nl www.nvgzp.nl www.vgct.nl


9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
College van Toezicht van het NIP
Link naar website: www.psynip.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NIP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: www.psynip.nl


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Josita van de Put
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.hildegroenewegen.nl


12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Als eenmansbedrijf doe ik alles zelf. Aanmelden kan persoonlijk, op eigen initiatief of na verwijzing
door een huisarts, bedrijfsarts, een kinderarts of psychiater , Centrum voor Jeugd en Gezin, of een
andere hulpverlener. Aanmelden kan per telefoon (06-20919459) of per e-mail: info@hildegroenewegen.nl 

Bij het eerste gesprek dient men een geldig legitimatiebewijs en de verwijsbrief van de huisarts bij zich te hebben, tenzij de cliënt het onderzoek en/of de behandeling zelf wil betalen. Het eerste gesprek is in eerste
plaats een kennismakingsgesprek. We bespreken de reden van aanmelding, de zorgen, wensen en
verwachtingen. We verkennen globaal het probleem, de relevante voorgeschiedenis en eerder
genomen maatregelen. Aan het eind van het eerste gesprek wordt er gezamenlijk besloten of de
hulpvraag op de juiste plek terecht is gekomen. Indien dit niet het geval is, zal samen naar een
andere oplossing gezocht worden.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja


13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Hilde Groenewegen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
in principe niet, maar ik vraag soms advies bij mijn collega's in de intervisiegroepen waaraan ik deel
neem en soms overleg ik met een (kinder)psychiater.


14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Hilde Groenewegen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Hilde Groenewegen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Door wekelijks het welzijn van de cliënt te checken. Door regelmatig de voortgang te bespreken
a.h.v. de behandeldoelen. Met eventuele naasten/ouders wordt dit periodiek gedaan door een
gesprek (al dan niet telefonisch) en in enkele gevallen per e-mail.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Door regelmatig de voortgang te bespreken met de cliënt en/of ouders en door tussentijdse
metingen met vragenlijsten (ROM).
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Omdat ik alleen in de BGGZ werk en dus relatief korte behandelingen doe, evalueer ik alleen
periodiek bij de middellange en intensieve BGGZ, halverwege, dus zo om de 4 à 6 sessies.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Bijna elke sessie door de vraag "Waar heb je vandaag wat aan gehad?". En d.m.v. een eindgesprek
waarin de behandeling en resultaat centraal staat volgens de cliënt en/of de ouders, volgens de
behandelaar en het resultaat van de eindmeting .


15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controle plan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja


III. Ondertekening
Naam: Hilde Groenewegen
Plaats: Den Haag
Datum: 24-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja